Phạm Thúy Nga

Phạm Thúy Nga

Chuyên viên

Lĩnh vực hoạt động của bà Phạm Thúy Nga bao gồm đàm phán và soạn thảo các hợp đồng chuyển giao công nghệ và các hợp đồng khác liên quan đến lĩnh vực sở hữu công nghiệp bao gồm các hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng, quyền sở hữu công nghiệp, các hợp đồng phát triển công nghệ, hợp đồng nghiên cứu, hợp đồng lao động v.v.. Kinh nghiệm của bà Nga liên quan đến các lĩnh vực công nghệ rất đa dạng bao gồm hóa học, môi trường, điện, công nghệ thông tin và cơ khí.

Học vấn

Đại học Khoa học Tự nhiên, Thạc sỹ Hóa học, 2003

Đại học Luật Hà Nội, Cử nhân Luật, 2000

Đại học Khoa học Tự nhiên, Cử nhân Hóa học, 1996

1650

Số vụ đã giải quyết thành công

22

Số năm kinh nghiệm

1269

Số khách hàng đã thực hiện

15

Số năm tham gia đào tạo

Đội ngũ của chúng tôi

Trần Viết

Chủ tịch Hội đồng thành viên

Trần Việt Phương

Giám đốc điều hành

Dương Tiên Niệm

Phó Giám đốc

Phạm Ngọc Mai

Phó Giám đốc

Phạm Thúy Nga

Chuyên viên

Trần Tuấn Sơn

Chuyên viên

Nguyễn Bảo Cúc

Chuyên viên

Nguyễn Thu Hương

Chuyên viên

Chu Thắng

Chuyên viên

Đặng Phương Linh

Chuyên viên

Tạ Thanh Hương

Chuyên viên