Hướng dẫn nộp đơn sáng chế/sáng chế nhỏ

(Đơn yêu cầu hưởng quyền ưu tiên phải được nộp trong vòng 12 tháng kể từ ngày ưu tiên sớm nhất)

Thông tin và tài liệu lúc nộp đơn

 • Tên, địa chỉ và quốc tịch của người nộp đơn và tác giả sáng chế/sáng chế nhỏ
 • Bản mô tả sáng chế (bao gồm tên, phần mô tả và yêu cầu bảo hộ) và tóm tắt
 • Hình vẽ (nếu có)
 • Số đơn sáng chế quốc tế và ngày nộp đơn nếu đơn được nộp là đơn PCT
 • Số đơn ưu tiên, ngày và nước nộp đơn ưu tiên nếu có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên theo công ước Paris
 • Báo cáo tra cứu được lập bởi cơ quan tra cứu sáng chế nước ngoài hay một tổ chức quốc tế có liên quan (nếu có)
 • Bản gốc giấy ủy quyền có công chứng của người nộp đơn. Giấy ủy quyền chung cho các đối tượng sở hữu công nghiệp (sáng chế/nhãn hiệu/kiểu dáng công nghiệp) có thể được chấp nhận
 • Bản gốc giấy chuyển nhượng quyền nộp đơn có công chứng nếu người nộp đơn không phải là tác giả sáng chế/sáng chế nhỏ.

Các tài liệu được phép nộp muộn

 • Bản dịch của các tài liệu trong đơn sang tiếng Lào, trong vòng 90 ngày kể từ ngày nộp đơn.

Hướng dẫn nộp đơn Kiểu dáng công nghiệp

(Đơn yêu cầu hưởng quyền ưu tiên phải được nộp trong vòng 6 tháng kể từ ngày ưu tiên sớm nhất)

 • Tên, địa chỉ, quốc tịch của người nộp đơn và tác giả kiểu dáng
 • Tên sản phẩm mang kiểu dáng
 • Chỉ số phân loại quốc tế theo thỏa ước Locarno
 • Các hình vẽ kiểu dáng, hoặc 07 bộ ảnh chụp kiểu dáng gồm hình phối cảnh, và các hình chiếu nhìn từ phía trước, phía sau, phía trên, phía dưới bên phải, bên trái) thể hiện kiểu dáng
 • Bản mô tả tóm tắt kiểu dáng công nghiệp tiếng Anh
 • Bản sao chứng thực đơn ưu tiên nếu có yêu cầu quyền ưu tiên
 • Bản gốc giấy ủy quyền có công chứng của người nộp đơn. Giấy ủy quyền chung cho các đối tượng sở hữu công nghiệp (sáng chế/nhãn hiệu/kiểu dáng công nghiệp) có thể được chấp nhận
 • Bản gốc giấy chuyển nhượng quyền nộp đơn có công chứng nếu người nộp đơn không phải là tác giả

Hướng dẫn nộp đơn Nhãn hiệu hàng hóa

(Đơn yêu cầu hưởng quyền ưu tiên phải được nộp trong vòng 6 tháng kể từ ngày ưu tiên sớm nhất)

Thông tin và tài liệu lúc nộp đơn
(Các loại nhãn có thể đăng ký tại Lào bao gồm nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu dịch vụ, nhãn tập thể. Một đơn nhãn hiệu hàng hóa chỉ được nộp cho một nhóm sản phẩm dịch vụ).

 • Tên, địa chỉ và quốc tịch của người nộp đơn
 • Mô tả nhãn hiệu (ý nghĩa và màu sắc); dịch nghĩa sang ký tự Rômanh trong trường hợp nhãn có các ký tự khác
 • 01 mẫu nhãn đen trắng hoặc 20 mẫu nhãn màu có kích cỡ từ 5 đến 10 cm
 • Danh mục hàng hóa và dịch vụ mang nhãn hiệu, tốt hơn nếu được phân loại theo hệ thống phân loại quốc tế
 • Bản sao chứng thực tài liệu ưu tiên và bản dịch tiếng Anh của nó nếu đơn yêu cầu được hưởng quyền ưu tiên theo công ước
 • Quy chế sử dụng nhãn hiệu nếu nhãn hiệu là nhãn tập thể hoặc chứng nhận
 • Bản sao giấy ủy quyền có công chứng.

Các tài liệu được phép nộp muộn

 • Bản gốc giấy ủy quyền có công chứng trong vòng 60 ngày kể từ ngày nộp đơn.

Gia hạn đăng ký

(Yêu cầu gia hạn phải được nộp trong vòng 6 tháng trước ngày hết hạn) 

 • Bản gốc giấy ủy quyền có công chứng
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kiểu dáng công nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu hàng hóa
 • 01 mẫu nhãn hiệu đen trắng, hoặc 20 mẫu nhãn hiệu màu có kích cỡ từ 5 đến 10 cm.

Ghi nhận thay đổi và Đăng ký hợp đồng chuyển giao

Đăng ký hợp đồng chuyển nhượng/lixăng

 • Bản gốc giấy ủy quyền có công chứng
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kiểu dáng công nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu hàng hóa
 • 01 mẫu nhãn hiệu đen trắng, hoặc 20 mẫu nhãn hiệu màu có kích cỡ từ 5 đến 10 cm.

Ghi nhận thay đổi về tên/địa chỉ của tác giả sáng chế, kiểu dáng và/hoặc chủ văn bằng bảo hộ 

 • Giấy ủy quyền được ký bởi chủ mới
 • Bản sao chứng thực tài liệu chứng minh sự thay đổi.