Hướng dẫn nộp đơn Nhãn hiệu hàng hóa tại Myanmar

(Mỗi đơn nhãn hiệu chỉ được nộp cho một nhóm sán phẩm/dịch vụ)

  • Tên, địa chỉ và quốc tịch của người nộp đơn
  • 01 mẫu nhãn hiệu đen trắng hoặc 10 mẫu nhãn màu có kích cỡ từ 1,5 đến 8 cm
  • Danh mục hàng hóa và dịch vụ mang nhãn hiệu, tốt hơn nếu được phân loại theo hệ thống phân loại quốc tế
  • Tuyên bố về quyền sở hữu được ký bởi người nộp đơn
  • Bản sao chứng thực đơn ưu tiên nếu có yêu cầu quyền ưu tiên
  • Bản gốc giấy ủy quyền có công chứng và hợp pháp hóa.

Gia hạn đăng ký

(Nhãn hiệu hàng hóa đăng ký phải được gia hạn 3 năm một lần)

  • Bản gốc giấy ủy quyền có công chứng và được hợp pháp hóa
  • Tuyên bố về quyền sở hữu có công chứng và được hợp pháp hóa.

Đăng ký hợp đồng chuyển nhượng

  • Bản gốc giấy ủy quyền có công chứng và được hợp pháp hóa
  • Bản tuyên bố được công chứng và hợp pháp hóa về việc chuyển nhượng nhãn hiệu.