Phạm Ngọc Mai

Phạm Ngọc Mai

Phó Giám đốc

Bà Phạm Ngọc Mai chuyên về tra cứu tình trạng kỹ thuật và tư vấn khả năng bảo hộ của các sáng chế, soạn thảo bản mô tả sáng chế, nộp và theo đuổi đơn sáng chế thuộc các lĩnh vực hóa học, công nghệ sinh học và khoa học vật liệu.

Học vấn

Đại học Twente, Hà Lan, Tiến Sỹ, 2005

Đại học Khoa học Tự nhiên, Thạc sỹ Hóa học, 1999

Viện Đào tạo Quốc tế về Vật liệu (ITIMS), Thạc sỹ Khoa học Vật liệu, 1998

Đại học Khoa học Tự nhiên, Cử nhân Hóa học, 1996

1500

Số vụ đã giải quyết thành công

20

Số năm kinh nghiệm

1154

Số khách hàng đã thực hiện

20

Số năm tham gia đào tạo

Đội ngũ của chúng tôi

Trần Viết

Chủ tịch Hội đồng thành viên

Trần Việt Phương

Giám đốc điều hành

Dương Tiên Niệm

Phó Giám đốc

Phạm Ngọc Mai

Phó Giám đốc

Phạm Thúy Nga

Chuyên viên

Trần Tuấn Sơn

Chuyên viên

Nguyễn Bảo Cúc

Chuyên viên

Nguyễn Thu Hương

Chuyên viên

Chu Thắng

Chuyên viên

Đặng Phương Linh

Chuyên viên

Tạ Thanh Hương

Chuyên viên