04 Tháng 04

Myanmar

Hướng dẫn nộp đơn Nhãn hiệu hàng hóa tại Myanmar (Mỗi đơn nhãn hiệu chỉ được nộp cho một nhóm sán phẩm/dịch vụ) Tên, địa chỉ và quốc tịch của người nộp đơn 01 mẫu nhãn hiệu đen trắng hoặc 10 mẫu nhãn màu có kích cỡ từ 1,5 đến…

04 Tháng 04

Campuchia

Hướng dẫn nộp đơn Nhãn hiệu hàng hóa (Các loại nhãn có thể đăng ký tại Campuchia bao gồm nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu dịch vụ, nhãn tập thể. Một đơn nhãn hiệu hàng hóa chỉ được nộp cho một nhóm sản phẩm dịch vụ.) Tên, địa chỉ và…

04 Tháng 04

Lào

Hướng dẫn nộp đơn sáng chế/sáng chế nhỏ (Đơn yêu cầu hưởng quyền ưu tiên phải được nộp trong vòng 12 tháng kể từ ngày ưu tiên sớm nhất) Thông tin và tài liệu lúc nộp đơn Tên, địa chỉ và quốc tịch của người nộp đơn và tác giả…

04 Tháng 04

Việt Nam

Hướng dẫn nộp đơn sáng chế Đơn yêu cầu hưởng quyền ưu tiên (Đơn yêu cầu hưởng quyền ưu tiên phải được nộp trong vòng 12 tháng kể từ ngày ưu tiên)   Thông tin và tài liệu lúc nộp đơn Tên, địa chỉ và quốc tịch của người nộp đơn…