Hướng dẫn nộp đơn sáng chế

Đơn yêu cầu hưởng quyền ưu tiên

(Đơn yêu cầu hưởng quyền ưu tiên phải được nộp trong vòng 12 tháng kể từ ngày ưu tiên)  

Thông tin và tài liệu lúc nộp đơn

 • Tên, địa chỉ và quốc tịch của người nộp đơn
 • Chỉ số phân loại sáng chế theo hệ thống phân loại quốc tế Strasbourg.
 • Bản mô tả sáng chế (bao gồm tên, phần mô tả và yêu cầu bảo hộ) và tóm tắt (không quá 150 từ)
 • Hình vẽ (nếu có)
 • Số đơn ưu tiên, ngày và nước nộp đơn ưu tiên.

Các tài liệu được phép nộp muộn

 • Bản gốc Giấy ủy quyền được ký bởi người nộp đơn, trong vòng 1 tháng tính từ ngày nộp đày nộp đơơn
 • Giấy chuyển nhượng đơn, bản gốc người nộp đơn khác với người nộp đơn trong đơn ưu tiên, trong vòng 1 tháng tính từ ngn
 • Bản sao có chứng thực đơn ưu tiên, trong vòng 3 tháng tính từ ngày nộp đơn
 • Yêu cầu xét nghiệm nội dung trong vòng 42 tháng đối với đơn sáng chế hoặc 36 tháng đối với đơn giải pháp hữu ích tính từ ngày ưu tiên.

Đơn không yêu cầu hưởng quyền ưu tiên

Thông tin và tài liệu lúc nộp đơn

 • Tên, địa chỉ và quốc tịch của người nộp đơn
 • Chỉ số phân loại sáng chế theo hệ thống phân loại quốc tế Strasbourg.
 • Bản mô tả sáng chế (bao gồm tên, phần mô tả và yêu cầu bảo hộ) và tóm tắt (không quá 150 từ)
 • Hình vẽ (nếu có).

Các tài liệu được phép nộp muộn

 • Bản gốc Giấy ủy quyền được ký bởi người nộp đơn trong vòng 1 tháng tính từ ngày nộp đơn
 • Yêu cầu xét nghiệm nội dung trong vòng 42 tháng đối với đơn sáng chế hoặc 36 tháng đối với đơn giải pháp hữu ích kể từ ngày nộp đơn.
Hướng dẫn nộp đơn Kiểu dáng công nghiệp 

Thông tin và tài liệu lúc nộp đơn 

(Đơn yêu cầu hưởng quyền ưu tiên phải được nộp trong vòng 6 tháng kể từ ngày ưu tiên sớm nhất)

 • Tên, địa chỉ, quốc tịch của người nộp đơn và tác giả kiểu dáng
 • Tên sản phẩm mang kiểu dáng
 • Chỉ số phân loại quốc tế theo thỏa ước Locarno
 • Hình vẽ hoặc 6 bộ ảnh chụp (gồm hình phối cảnh, và các hình chiếu nhìn từ phía trước, phía sau, phía trên, phía dưới bên phải, bên trái) thể hiện kiểu dáng
 • Bản mô tả tóm tắt kiểu dáng
 • Số đơn ưu tiên, ngày và nước nộp đơn ưu tiên nếu có yêu cầu quyền ưu tiên.

Các tài liệu được phép nộp muộn

 • Bản gốc Giấy ủy quyền được ký bởi người nộp đơn trong vòng 1 tháng tính từ ngày nộp đơn
 • Bản sao chứng thực đơn ưu tiên trong vòng 3 tháng tính từ ngày nộp đơn nếu có yêu cầu quyền ưu tiên.
Hướng dẫn nộp đơn Nhãn hiệu hàng hóa

Thông tin và tài liệu lúc nộp đơn
(Đơn yêu cầu hưởng quyền ưu tiên phải được nộp trong vòng 6 tháng kể từ ngày ưu tiên sớm nhất. Các loại nhãn có thể đăng ký tại Việt Nam bao gồm nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu dịch vụ, nhãn chứng nhận, nhãn tập thể, nhãn ba chiều và nhãn bảo vệ. Một đơn nhãn hiệu hàng hóa có thể được nộp cho nhiều nhóm sản phẩm dịch vụ.).

 • Tên, địa chỉ và quốc tịch của người nộp đơn
 • Hai mươi mẫu nhãn hiệu có kích cỡ từ 1,5 đến 8 cm
 • Mô tả nhãn hiệu (ý nghĩa, màu sắc).  Nếu nhãn hiệu có chứa chữ số không phải là chữ số Ả rập hoặc chữ số La mã thì phải dịch ra chữ số Ả rập
 • Danh mục hàng hóa và dịch vụ mang nhãn hiệu, tốt hơn nếu được phân loại theo hệ thống phân loại quốc tế
 • Quy chế sử dụng nhãn hiệu nếu nhãn hiệu là nhãn tập thể hoặc chứng nhận
 • Số đơn ưu tiên, ngày và nước nộp đơn ưu tiên nếu có yêu cầu quyền ưu tiên.

Các tài liệu được phép nộp muộn

 • Bản gốc Giấy ủy quyền được ký bởi người nộp đơn trong vòng 1 tháng tính từ ngày nộp đơn
 • Bản sao chứng thực đơn ưu tiên trong vòng 3 tháng tính từ ngày nộp đơn nếu có yêu cầu quyền ưu tiên
 • Giấy chuyển nhượng quyền nộp đơn, bản gốc người nộp đơn khác với người nộp đơn trong đơn ưu tiên trong vòng 1 tháng tính từ ngày nộp đơn.
Gia hạn và Ghi nhận

Yêu cầu về gia hạn văn bằng bảo hộ
(Yêu cầu gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ phải được nộp trong vòng 6 tháng trước  khi kết thời hạn hiệu lực)   

 • Giấy ủy quyền có chữ ký và được đóng dấu (nếu có) của người nộp đơn.
Ghi nhận thay đổi và đăng ký hợp đồng chuyển giao

Đăng ký hợp đồng chuyển giao Quyền sở hữu

 • Giấy ủy quyền được ký bởi bên giao và bên nhận chuyển giao
 • Hai bản gốc hoặc hai bản sao có chứng thực của hợp đồng
 • Bản gốc bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích/Kiểu dáng công nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa.

Đăng ký hợp đồng chuyển giao Quyền sử dụng

 • Giấy ủy quyền được ký bởi bên giao và bên nhận chuyển giao
 • Hai bản gốc hoặc bản sao có chứng thực của hợp đồng
 • Bản sao bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích/Kiểu dáng công nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa. Bảo sao Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng lixăng độc quyền nếu hợp đồng được phê duyệt là hợp đồng lixăng thứ cấp.

Ghi nhận thay đổi về tên/địa chỉ của tác giả sáng chế, kiểu dáng và/hoặc chủ văn bằng bảo hộ

 • Giấy ủy quyền được ký bởi chủ mới
 • Bản sao chứng thực tài liệu chứng minh sự thay đổi
Hướng dẫn nộp đơn Chỉ dẫn địa lý 

Thông tin và tài liệu lúc nộp đơn

 • Tên, địa chỉ và quốc tịch của người nộp đơn
 • Tên gọi, dấu hiệu được yêu cầu bảo hộ chỉ dẫn địa lý
 • Bản mô tả tính chất đặc thù trong đó mô tả tính chất, chất lượng đặc thù, danh tiếng của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý và các yếu tố đặc trưng cho điều kiện tự nhiên tạo nên tính chất, chất lượng đặc thù, danh tiếng của sản phẩm.
 • Bản đồ khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý.

Các tài liệu được phép nộp muộn

 • Bản gốc Giấy ủy quyền được ký bởi người nộp đơn trong vòng 1 tháng tính từ ngày nộp đơn.
Hướng dẫn nộp đơn Quyền tác giả và Quyền liên quan

Thông tin và tài liệu lúc nộp đơn

 • Tên, địa chỉ và quốc tịch tác giả, chủ sở hữu tác phẩm
 • Tên và loại hình tác phẩm
 • Ngày, địa điểm và hình thức công bố
 • 03 bản sao tác phẩm
 • Bản sao Giấy ủy quyền được ký bởi chủ sở hữu tác phẩm
 • Giấy chuyển nhượng quyền sở hữu tác phẩm, nếu chủ sở hữu tác phẩm không phải là tác giả
 • Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu tác phẩm nếu tác phẩm thuộc sở hữu chung.

Các tài liệu được phép nộp muộn