WIPO Logo

Cục Sở hữu trí tuệ thông báo, kể từ ngày 01/01/2022, việc phân loại các hàng hóa, dịch vụ, kiểu dáng công nghiệp được áp dụng theo bản tiếng Việt của Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Nice phiên bản 11-2022 và Bảng phân loại quốc tế về kiểu dáng công nghiệp Locarno phiên bản 13 được Cục Sở hữu trí tuệ dịch từ bản tiếng Anh do WIPO công bố.

Nếu người nộp đơn không phân loại chính xác theo bản tiếng Việt của Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 11-2022 và Bảng phân loại quốc tế về kiểu dáng công nghiệp Locarno phiên bản 13, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ thực hiện việc phân loại lại trong quá trình xử lý đơn và người nộp đơn phải bổ sung phí phân loại theo quy định.

Bản tiếng Việt của các bảng phân loại này đã được Cục Sở hữu trí tuệ đăng tải trên Công báo Sở hữu công nghiệp số 405, trên Cổng thông tin điện tử của Cục Sở hữu trí tuệ (www.ipvietnam.gov.vn) và Cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ (www.most.gov.vn).

(Nguồn: ipvietnam.gov.vn)