+84(4) 3652 2374

Myanmar

find out crazyshit athena rayne her stepbrothers environmentally conscious cock.

Myanmar

Hướng dẫn nộp đơn Nhãn hiệu hàng hóa tại Myanmarmyanmar
(Mỗi đơn nhãn hiệu chỉ được nộp cho một nhóm sán phẩm/dịch vụ)

  • Tên, địa chỉ và quốc tịch của người nộp đơn
  • 01 mẫu nhãn hiệu đen trắng hoặc 10 mẫu nhãn màu có kích cỡ từ 1,5 đến 8 cm
  • Danh mục hàng hóa và dịch vụ mang nhãn hiệu, tốt hơn nếu được phân loại theo hệ thống phân loại quốc tế
  • Tuyên bố về quyền sở hữu được ký bởi người nộp đơn
  • Bản sao chứng thực đơn ưu tiên nếu có yêu cầu quyền ưu tiên
  • Bản gốc giấy ủy quyền có công chứng và hợp pháp hóa.

Gia hạn đăng ký

(Nhãn hiệu hàng hóa đăng ký phải được gia hạn 3 năm một lần)

  • Bản gốc giấy ủy quyền có công chứng và được hợp pháp hóa
  • Tuyên bố về quyền sở hữu có công chứng và được hợp pháp hóa

Đăng ký hợp đồng chuyển nhượng

  • Bản gốc giấy ủy quyền có công chứng và được hợp pháp hóa
  • Bản tuyên bố được công chứng và hợp pháp hóa về việc chuyển nhượng nhãn hiệu
https://fapvid.icu