+84(4) 3652 2374
Month

Tháng Ba 2016

find out crazyshit athena rayne her stepbrothers environmentally conscious cock.

Chuyển giao quyền

Copyrighted work can be assigned or licensed. A copyright assignment/license must be in writing. Moral rights of the author in a copyrighted...
Chi tiết

Terms of Protection

Terms of copyright protection are stipulated by Article 27 of Intellectual Property Law. Accordingly, moral right is protected indefinitely. For economic rights...
Chi tiết

Đăng ký

According to Vietnamese copyright law, registration of copyright and related rights is not condition for protection. However, copyright registration certificate is useful...
Chi tiết

Quyền sở hữu

Under copyright law, the author or the co-authors has the copyright (including moral right and economic rights) to his/their created works. If...
Chi tiết

Unprotected Works

Several categories of material are generally not protected under Vietnamese copyright law. These include among others: Information merely for news reporting purpose...
Chi tiết

Công trình được bảo vệ

According to Intellectual Property Law of Vietnam, copyrightable works include the following categories: Literary and scientific works, textbooks, teaching materials, and other...
Chi tiết

fillingRequirementsDương & Trần không chỉ cung cấp các dịch vụ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam, nhưng cũng có thể hỗ trợ khách hàng của chúng tôi trong việc xử lý các vấn đề sở hữu trí tuệ tại Lào, Campuchia và Myanmar. Các liên kết ở bên trái đưa bạn đến các trang web có chứa các thông tin và tài liệu cần thiết cho việc nộp đơn và các thủ tục khác để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ở các nước này.

Việt Nam

Hướng dẫn nộp đơn sáng chế Đơn yêu cầu hưởng quyền ưu tiên (Đơn yêu cầu hưởng quyền ưu tiên phải được...
Chi tiết

Lào

Hướng dẫn nộp đơn sáng chế/sáng chế nhỏ (Đơn yêu cầu hưởng quyền ưu tiên phải được nộp trong vòng 12 tháng...
Chi tiết

Campuchia

Hướng dẫn nộp đơn Nhãn hiệu hàng hóa  (Các loại nhãn có thể đăng ký tại Campuchia bao gồm nhãn hiệu hàng...
Chi tiết
https://fapvid.icu