+84(4) 3652 2374

Tiêu chuẩn bảo hộ

patentabilityQuy định về tiêu chuẩn bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp được Luật Sở hữu trí tuệ quy định tại các điều 65, 66 và 67, bao gồm các tiêu chuẩn về tính mới, tính sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp.

Tính mới của kiểu dáng

Việt Nam áp dụng tiêu chuẩn tính mới thế giới tuyệt đối. Có nghĩa là để có tính mới kiểu dáng phải chưa bị bộc lộ công khai ở bất kỳ nơi nào trên thế giới dưới bất kỳ hình thức nào bằng miệng, bằng cách sử dụng v.v.. trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên của kiểu dáng.

Điều 65. 4 Luật Sở hữu trí tuệ cũng quy định một số trường hợp kiểu dáng công nghiệp không bị mất tính mới do bộc lộ trước công chúng như sau:

Một kiểu dáng không bị coi là mất tính mới nếu được công bố bởi (i) một người khác không được phép của người có quyền đăng ký kiểu dáng, (ii) người có quyền đăng ký kiểu dáng dưới dạng báo cáo khoa học, và (iii) người có quyền đăng ký kiểu dáng tại triển lãm quốc gia Việt Nam hoặc quốc tế chính thức hoặc được thừa nhận chính thức, với điều kiện đơn kiểu dáng được nộp trong vòng 06 tháng kể từ ngày kiểu dáng bị bộc lộ bởi một trong ba trường hợp trên.

Tính sáng tạo

Kiểu dáng được coi là có tính sáng tạo nếu căn cứ vào các kiểu dáng đã được bộc lộ công khai, kiểu dáng đó không thể được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng với kiểu dáng.

Khả năng áp dụng công nghiệp

Kiểu dáng được coi là có khả năng áp dụng công nghiệp nếu nó có thể dùng làm mẫu để chế tạo các sản phẩm công nghiệp và thủ công nghiệp.

Hình dáng không được bảo hộ

Theo Luật Sở Hữu Trí Tuệ, các đối tượng sau không được bảo hộ kiểu dáng công nghiệp:

  • Hình dáng bắt buộc do các đặc tính kỹ thuật của sản phẩm ví dụ kiểu dáng hình xoắn ốc của đinh vít;
  • Hình dáng của công trình xây dựng công nghiệp hoặc dân sự như kiểu dáng nhà cửa, cầu cống, sân vận động;
  • Hình dáng của sản phẩm không nhìn thấy được trong quá trình sử dụng ví dụ động cơ của máy móc