+84(4) 3652 2374

Tiêu chuẩn bảo hộ

Theo các điều 59, 60, 61 của Luật Sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn bảo hộ của sáng chế được quy định cụ thể như sau:

Tính mới patentability

Việt Nam áp dụng tiêu chuẩn tính mới thế giới tuyệt đối. Có nghĩa là một sáng chế có tính mới khi sáng chế đó chưa bị bộc lộ công khai ở bất kỳ nơi nào trên thế giới dưới bất kỳ hình thức nào bằng miệng, bằng cách sử dụng v.v.. trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên của sáng chế.

Một sáng chế không bị coi là mất tính mới nếu được công bố bởi (i) một người khác không được phép của người có quyền nộp đơn sáng chế, (ii) người có quyền nộp đơn sáng chế dưới dạng báo cáo khoa học, và (iii) người có quyền nộp đơn sáng chế tại triển lãm quốc gia Việt Nam hoặc quốc tế chính thức hoặc được thừa nhận chính thức, với điều kiện đơn sáng chế được nộp trong vòng 06 tháng kể từ ngày sáng chế bị bộc lộ bởi một trong ba trường hợp trên.

Trình độ sáng tạo

Sáng chế được coi là có trình độ sáng tạo nếu căn cứ vào các giải pháp đã được bộc lộ công khai, sáng chế đó không thể được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng với sáng chế.

Khả năng áp dụng công nghiệp

Sáng chế có khả năng áp dụng công nghiệp nếu sáng chế được thực hiện ổn định trong bất kỳ ngành công nghiệp nào.

Các đối tượng loại trừ

Các đối tượng sau không được bảo hộ theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam::

  • Phát minh, lý thuyết khoa học, phương pháp toán học;
  • Sơ đồ, kế hoạch, quy tắc và phương pháp để thực hiện các hoạt động trí óc, huấn luyện vật nuôi, thực hiện trò chơi, kinh doanh, chương trình máy tính;
  • Cách thức thể hiện thông tin;
  • Giải pháp chỉ mang đặc tính thẩm mỹ;
  • Giống thực vật, giống động vật;
  • Quy trình sản xuất thực vật, động vật chủ yếu mang bản chất sinh học mà không phải là quy trình vi sinh;
  • Phương pháp phòng ngừa, chẩn đoán và chữa bệnh cho người và động vật.