+84(4) 3652 2374

Quy trình và thời gian theo đuổi đơn

Đơn kiểu dáng có thể được nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Đơn được nộp sẽ được xét nghiệm theo quy trình sau.

Design VN

Xem xét đơn 

Khi đơn được nộp, phòng nhận đơn sẽ xem xét đơn kiểu dáng có thỏa mãn các yêu cầu về tài liệu và thông tin không.

Nếu các yêu cầu này được thỏa mãn, phòng nhận đơn sẽ tiếp nhận đơn và ghi nhận tạm thời ngày nộp đơn và số đơn.

Thẩm định hình thức đơn

Đơn được tiếp nhận sẽ được thẩm định hình thức trong vòng một tháng. Xét nghiệm viên kiểu dáng công nghiệp của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam sẽ thẩm định xem đơn có đáp ứng các yêu cầu về mặt hình thức không.

Nếu đơn đáp ứng các đòi hỏi về hình thức và phí đã được nộp đầy đủ, đơn sẽ được coi là hợp lệ và Cục Sở hữu trí tuệ sẽ gửi cho người nộp đơn (hoặc đại diện của người nộp đơn) Thông báo chấp nhận đơn hợp lệ và ghi nhận chính thức số đơn và ngày nộp đơn.

Công bố đơn kiểu dáng công nghiệp

Đơn kiểu dáng sẽ được công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp, Tập A vào tháng thứ 2 tính từ ngày đơn được chấp nhận hợp lệ.

Nội dung đơn được công bố bao gồm số công bố và ngày công bố, số đơn và ngày nộp đơn, thông tin về người nộp đơn, người đại diện, các dữ liệu ưu tiên, tên kiểu dáng, phân loại kiểu dáng, số phương án và các ảnh chụp/bản vẽ của kiểu dáng công nghiệp.

Thẩm định nội dung đơn kiểu dáng công nghiệp

Đơn kiểu dáng công nghiệp sau khi công bố sẽ được tự động thẩm định nội dung đơn. Thời gian thẩm định nội dung đơn là 7 tháng tính từ ngày đơn được công bố.

Cấp, đăng bạ và công bố bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp

Khi đơn đã đáp ứng các yêu cầu về hình thức và nội dung, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra Thông báo kết quả thẩm định nội dung và yêu cầu người nộp đơn nộp lệ phí cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, phí đăng bạ và công bố.

Sau khi nhận được phí nêu trên, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ cấp bằng, ghi nhận các thông tin liên quan đến văn bằng vào sổ đăng bạ quốc gia và công bố văn bằng bảo hộ trên Công báo Sở hữu công nghiệp, Tập B vào tháng thứ hai tính từ ngày cấp bằng.

Thời hạn bảo hộ và gia hạn văn bằng bảo hộ

Thời hạn bảo hộ của bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp là 5 năm tính từ ngày nộp đơn hợp lệ.

Thời hạn bảo hộ này có thể được gia hạn hai lần liên tiếp, mỗi lần 5 năm với điều kiện chủ kiểu dáng phải nộp đơn yêu cầu gia hạn và nộp phí gia hạn trong khoảng thời gian 6 tháng trước ngày bằng độc quyền kiểu dáng hết hiệu lực. Phí gia hạn cũng có thể được nộp muộn nhưng không quá 6 tháng kể từ ngày bằng độc quyền kiểu dáng hết hiệu lực và người nộp đơn phải trả khoản phí nộp muộn theo quy định.