+84(4) 3652 2374

Phản đối và Khiếu nại

appealPHẢN ĐỐI

Sau khi đơn được công bố và trước khi kiểu dáng được cấp văn bằng bảo hộ, bất kỳ người thứ ba nào có thể tiến hành các thủ tục phản đối việc cấp hoặc từ chối cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp của Cục Sở hữu trí tuệ.

Người phản đối phải nộp đơn phải đối tại Cục Sở hữu trí tuệ, trong đơn phải nêu lý do và cung cấp chứng cớ cho việc phản đối. Người nộp đơn phản đối phải trả phí quy định.

KHIẾU NẠI

Người nộp đơn có thể khiếu nại bất kỳ quyết định nào của Cục sở hữu trí tuệ liên quan đến việc ghi nhận ngày nộp đơn, từ chối tiếp nhận đơn, từ chối đơn hoặc từ chối cấp bằng độc quyền sáng chế công nghiệp.

Khiếu nại lần đầu sẽ được nộp cho Cục trưởng Cục sở hữu trí tuệ trong vòng 90 ngày kể từ ngày ký thông báo từ chối của Cục sở hữu trí tuệ.

Nếu người nộp đơnkhông đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của Cục sở hữu trí tuệ, thì có thể khiếu nại lần thứ hai với Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc khởi kiện tại tòa. Thời hiệu khiếu nại lần thứ hai là 30 ngày kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc từ ngày ký quyết định giải quyết khiếu kiện lần đầu.

Luật sở hữu trí tuệ 2005 cho phép người nộp đơn có thêm cơ hội khởi kiện tại tòa khi không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc sau khi hết thời hạn giải quyết khiếu nại lần thứ hai.