+84(4) 3652 2374

Nộp đơn

fillingRequirementsDương & Trần không chỉ cung cấp các dịch vụ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam, nhưng cũng có thể hỗ trợ khách hàng của chúng tôi trong việc xử lý các vấn đề sở hữu trí tuệ tại Lào, Campuchia và Myanmar. Các liên kết ở bên trái đưa bạn đến các trang web có chứa các thông tin và tài liệu cần thiết cho việc nộp đơn và các thủ tục khác để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ở các nước này.

Việt Nam

Hướng dẫn nộp đơn sáng chế Đơn yêu cầu hưởng quyền ưu tiên (Đơn yêu cầu hưởng quyền ưu tiên phải được nộp trong vòng...
Chi tiết

Lào

Hướng dẫn nộp đơn sáng chế/sáng chế nhỏ (Đơn yêu cầu hưởng quyền ưu tiên phải được nộp trong vòng 12 tháng kể từ ngày...
Chi tiết

Campuchia

Hướng dẫn nộp đơn Nhãn hiệu hàng hóa  (Các loại nhãn có thể đăng ký tại Campuchia bao gồm nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu...
Chi tiết

Myanmar

Hướng dẫn nộp đơn Nhãn hiệu hàng hóa tại Myanmar (Mỗi đơn nhãn hiệu chỉ được nộp cho một nhóm sán phẩm/dịch vụ) Tên, địa...
Chi tiết