+84(4) 3652 2374

Nhãn hiệu

find out crazyshit athena rayne her stepbrothers environmentally conscious cock.

Nhãn hiệu hàng hóa

Theo Luật Sở hữu trí tuệ, có năm loại nhãn (nhãn hiệu) được bảo hộ tại Việt Nam. Nhãn hiệu là dấu hiệu nhìn thấy được dùng để phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ của các tổ chức, cá nhân này với dịch vụ hàng hóa của các tổ chức, cá nhân khác. Dấu hiệu có thể là chữ cái, từ ngữ, hình ảnh hoặc kết hợp các yếu tố trên. Nhãn hiệu có thể ở dưới dạng đen trắng hoặc có màu sắc. Nhãn hiệu tập thể là nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng hóa hoặc dịch...
Chi tiết

Tiêu chuẩn bảo hộ

Một nhãn hiệu có khả năng đăng ký nếu nhãn hiệu này thỏa mãn hai tiêu chuẩn sau: (i) Nhãn hiệu phải có khả năng phân biệt hàng hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu, và(ii) Nhãn hiệu không được gây hiểu lầm, lừa đối hoặc trái với đạo đức và trật tự xã hội. Detailed regulations on the distinctiveness of a trademark are provided by Articles 74 of the Intellectual Property Law. Besides regulations on unregistration of marks that are contrary to public order, morality or prevailing law under the civil code, Article 73 of the Intellectual Property Law stipulates signs cannot be used...
Chi tiết

Chi phí đăng ký

Chi phí đăng ký nhãn hiệu rất khác nhau phụ thuộc vào các yếu tố như số lượng nhóm sản phẩm dịch vụ trong đơn, số lượng sản phẩm mỗi nhóm. Ngoài ra, chi phí này cũng phụ thuộc vào số lượng đơn ưu tiên xin hưởng quyền ưu tiên và mức độ phức tạp của vụ việc cụ thể là việc trả lời các thông báo thiếu sót, khiếu nại các thông báo từ chối của Cục Sở hữu trí tuệ trong quá trình thẩm định đơn. Chi phí cho việc đăng ký nhãn hiệu thường được trả vào...
Chi tiết

Quy trình và thời gian theo đuổi đơn

Đơn nhãn hiệu có thể được nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Đơn được nộp sẽ được xét nghiệm theo quy trình sau. Xem xét đơn Khi đơn được nộp, phòng nhận đơn sẽ xem xét đơn nhãn hiệu có thỏa mãn các tiêu yêu cầu về tài liệu và thông tin không. Nếu các yêu cầu này được thỏa mãn, phòng nhận đơn sẽ tiếp nhận đơn và ghi nhận tạm thời ngày nộp đơn và số đơn. Thẩm định hình thức đơn Đơn nhãn hiệu được tiếp nhận...
Chi tiết

Đình chỉ & Hủy bỏ hiệu lực

ĐÌNH CHỈ HIỆU LỰC  Đăng ký nhãn hiệu có thể bị mất hiệu lực vào bất kỳ thời điểm nào khi xẩy ra các tình huống sau: Chủ nhãn hiệu không nộp hoặc nộp không đúng hạn lệ phí gia hạn đăng ký; Chủ nhãn hiệu nộp tuyên bố bằng văn bản từ bỏ nhãn hiệu trước Cục Sở hữu trí tuệ; Chủ nhãn hiệu không tiến hành hoạt động kinh doanh hàng hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu và không có người thừa kế hợp pháp; Nhãn hiệu không được sử dụng trong khoảng thời gian 5 năm liên tục...
Chi tiết

Chuyển giao quyền

Hợp đồng chuyển giao nhãn hiệu phải được làm bằng văn bản và phải được ký và đóng dấu bởi các bên tham gia hợp đồng.  Hợp đồng chuyển nhượng ít nhất phải bao gồm các nội dung sau: Tên đầy đủ và địa chỉ của các bên tham gia hợp đồng; Căn cứ chuyển nhượng trong đó nêu rõ tất cả các nhãn hiệu, các nhóm sản phẩm mang nhãn hiệu; Điều khoản thanh toán đặc biệt là giá chuyển giao; Quyền và nghĩa vụ của các bên. Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng (lixăng)thường được biết đến...
Chi tiết

Thực thi

Quyền độc quyền của chủ nhãn hiệu về cơ bản là quyền ngăn cấm người khác sử dụng trái phép vì mục đích thương mại nhãn hiệu của mình như gắn nhãn hiệu lên hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện kinh doanh, giấy tờ giao dịch, lưu thông, chào bán, quảng cáo, tàng trữ, nhập khẩu hàng hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu được bảo hộ của mình. Để tự bảo vệ quyền độc quyền đối với nhãn hiệu của mình, chủ nhãn hiệu cũng nên theo dõi việc sử dụng nhãn hiệu bởi người khác, phát hiện các...
Chi tiết
https://fapvid.icu