+84(4) 3652 2374

Nhãn hiệu hàng hóa

Theo Luật Sở hữu trí tuệ, có năm loại nhãn (nhãn hiệu) được bảo hộ tại Việt Nam.

trademarksNhãn hiệu là dấu hiệu nhìn thấy được dùng để phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ của các tổ chức, cá nhân này với dịch vụ hàng hóa của các tổ chức, cá nhân khác. Dấu hiệu có thể là chữ cái, từ ngữ, hình ảnh hoặc kết hợp các yếu tố trên. Nhãn hiệu có thể ở dưới dạng đen trắng hoặc có màu sắc.

Nhãn hiệu tập thể là nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ của các thành viên thuộc một tổ chức là chủ sở hữu của nhãn hiệu với các cơ sở sản xuất kinh doanh khác.

Nhãn hiệu chứng nhận là nhãn hiệu mà chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép các nhà sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ sử dụng trên hàng hóa dịch vụ của họ để chứng nhận các đặc tính về xuất xứ, nguyên liệu, vật liệu, cách thức sản xuất hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ, chất lượng, độ chính xác, độ an toàn hoặc các đặc tính khác nhất định.

Nhãn hiệu liên kết là các nhãn hiệu trùng tương tự nhau dùng cho các sản phẩm dịch vụ giống hoặc tương tự nhau của cùng một chủ thể.

Nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn được biết đến rộng rãi trên toàn lãnh thổ Việt Nam thông qua sử dụng. Nhãn nổi tiếng được bảo hộ mà không cần phải đăng ký.

Quyền độc quyền đối với nhãn hiệu (trừ nhãn hiệu nổi tiếng) chỉ có được thông qua việc đăng ký bảo hộ. Việc đăng ký bảo hộ có thể được thực hiện bằng cách nộp đơn nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam (NOIP). Mỗi đơn nhãn hiệu chỉ được nộp cho một nhãn hiệu được đăng ký cho một hoặc nhiều nhóm sản phẩm hoặc dịch vụ. Hệ thống bảo hộ nhãn hiệu Việt Nam dựa trên nguyên tắc “nộp đơn đầu tiên”. Điều này có nghĩa là giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu sẽ được cấp cho người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu đầu tiên.

Hiện nay việc bảo hộ nhãn hiệu tại Việt nam được quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, Nghị định số 103/2006/CP, Nghị định số 105/2006/CP, Nghị định số 106/2006/CP ngày 22 tháng 09 năm 2006 của chính phủ và các Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Ngoài ra, hệ thống bảo hộ nhãn hiệu tại Viêt Nam cũng chịu sự ràng buộc bởi các điều ước quốc tế bao gồm Công ước WIPO, Công ước Paris, Thỏa ước Madrid, Nghị định thư Madrid v.v. và một số hiệp định song và đa phương.