+84(4) 3652 2374

Patents

patentsPatent là một văn bằng do nhà nước cấp cho tác giả sáng chế hoặc người có quyền đối với một sáng chế mới, không hiển nhiên và có khả năng áp dụng công nghiệp.

Ở Việt Nam, sáng chế được bảo hộ dưới hai hình thức bằng độc quyền. 

Bằng độc quyền sáng chế được cấp cho một sáng chế thỏa mãn các tiêu chuẩn bảo hộ bao gồm tính mới, trình độ sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp. Thời hạn bảo hộ cho bằng độc quyền sáng chế là 20 năm.

Bằng độc quyền giải pháp hữu ích được cấp cho một sáng chế thỏa mãn các tiêu chuẩn bảo hộ bao gồm tính mới, không phải là hiểu biết thông thường và khả năng áp dụng công nghiệp. Thời hạn bảo hộ cho bằng độc quyền giải pháp hữu ích là 10 năm. Cũng có thể coi loại patent này tương đương với tiểu patent hoặc patent cho mẫu hữu ích.

Để được cấp patent tại Việt Nam, người có quyền đối với sáng chế phải nộp đơn xin cấp bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích tại Cục Sở hữu trí tuệ (NOIP). Đơn phải thỏa mãn tính thống nhất tức là mỗi đơn chỉ đề cập đến một sáng chế duy nhất hoặc một nhóm sáng chế có mối liên hệ kỹ thuật thể hiện ý đồ sáng tạo chung duy nhất. Tại Việt Nam, các patent được cấp trên nguyên tắc nộp đơn đầu tiên. Điều này có nghĩa là bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích sẽ được cấp cho người đầu tiên nộp đơn cho cùng một sáng chế.

Hiện nay việc bảo hộ patent tại Việt Nam được quy định tại Luật sở hữu trí tuệ năm 2005, nghị định số 103/2006/CP, nghị định số 105/2006/CP, nghị định số 106/2006/CP ngày 22 tháng 09 năm 2006 của chính phủ và 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 của bộ khoa học và công nghệ. Ngoài ra, hệ thống bảo hộ patent tại Việt Nam cũng chịu sự ràng buộc bởi các điều ước quốc tế bao gồm Công ước WIPO, Công ước Paris, Hiệp định Hợp tác Patent (PCT), Hiệp định Trips v.v. và các hiệp định song và đa phương.