+84(4) 3652 2374

Đình chỉ và Hủy bỏ hiệu lực

ĐÌNH CHỈ HIỆU LỰCcancel

Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp bị mất hiệu lực khi xẩy ra các tình huống sau:

  • Chủ kiểu dáng công nghiệp không nộp hoặc nộp không đúng hạn lệ phí gia hạn bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp;
  • Chủ kiểu dáng công nghiệp tuyên bố từ bỏ quyền đối với kiểu dáng công nghiệp bằng văn bản trước Cục Sở hữu trí tuệ.
  • Chủ kiểu dáng công nghiệp không tồn tại và không có người thừa kế hợp pháp.

HỦY BỎ HIỆU LỰC

Trong suốt thời gian bảo hộ, việc hủy bỏ kiểu dáng công nghiệp có thể được thực hiện bởi bất kỳ bên thứ ba nào trên cơ sở nộp đơn yêu cầu hủy bỏ hiệu lực bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp. Người nộp yêu cầu hủy bỏ phải cung cấp các chứng minh rằng:

  • Quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp không thuộc về người nộp đơn kiểu dáng công nghiệp; hoặc
  • Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp đã không đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ vào thời điểm cấp bằng.

Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp bị hủy bỏ sẽ được coi là chưa từng có hiệu lực kể từ ngày cấp.