+84(4) 3652 2374

find out crazyshit athena rayne her stepbrothers environmentally conscious cock.

Đình chỉ & Hủy bỏ hiệu lực

cancelĐÌNH CHỈ HIỆU LỰC 

Patent có thể bị chấm dứt hiệu lực theo một trong các trường hợp sau:

  • Chủ patent không nộp lệ phí duy trì hiệu lực theo quy định;
  • Chủ patent tuyên bố từ bỏ quyền của mình đối với patent bằng văn bản trước Cục Sở hữu trí tuệ;
  • Chủ patent không tồn tại và không có người thừa kế hợp pháp.

Việc chấm dứt hiệu lực của patent được ghi nhận tại Cục Sở hữu trí tuệ và được công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp, Tập B.

HỦY BỎ HIỆU LỰC 

Trong suốt thời gian bảo hộ, toàn bộ patent hoặc mỗi điểm yêu cầu bảo hộ hoặc một phần của mỗi điểm yêu cầu bảo hộ có thể bị hủy bỏ bởi một bên thứ ba bất kỳ. Người yêu cầu hủy bỏ phải nộp đơn yêu cầu hủy bỏ và cung cấp các chứng cớ cho Cục Sở hữu trí tuệ để chứng minh rằng:

  • Quyền đối với sáng chế không thuộc về người nộp đơn sáng chế; hoặc
  • Sáng chế không đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ tại thời điểm patent được cấp.

Patent hoặc mỗi điểm yêu cầu bảo hộ hoặc một phần của mỗi điểm yêu cầu bảo hộ bị hủy bỏ sẽ được coi là chưa từng tồn tại kể từ ngày cấp patent. Các thông tin về patent bị hủy bỏ được công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp, Tập B.

 

https://fapvid.icu