+84(4) 3652 2374

find out crazyshit athena rayne her stepbrothers environmentally conscious cock.

Đình chỉ & Hủy bỏ hiệu lực

cancelĐÌNH CHỈ HIỆU LỰC 

Đăng ký nhãn hiệu có thể bị mất hiệu lực vào bất kỳ thời điểm nào khi xẩy ra các tình huống sau:

  • Chủ nhãn hiệu không nộp hoặc nộp không đúng hạn lệ phí gia hạn đăng ký;
  • Chủ nhãn hiệu nộp tuyên bố bằng văn bản từ bỏ nhãn hiệu trước Cục Sở hữu trí tuệ;
  • Chủ nhãn hiệu không tiến hành hoạt động kinh doanh hàng hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu và không có người thừa kế hợp pháp;
  • Nhãn hiệu không được sử dụng trong khoảng thời gian 5 năm liên tục trước thời điểm phát hiện ra việc không sử dụng này;
  • Chủ nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận không kiểm soát được việc sử dụng nhãn hiệu theo quy chế sử dụng nhãn hiệu.

HỦY BỎ ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Việc hủy bỏ nhãn hiệu được thực hiện bởi bất kỳ bên thứ ba nào trên cơ sở nộp đơn yêu cầu hủy bỏ hiệu lực đăng ký nhãn hiệu. Người nộp yêu cầu hủy bỏ phải cung cấp cho Cục Sở hữu trí tuệ các chứng cơ để chứng minh rằng:

  • Quyền đối với nhãn hiệu không thuộc về người nộp đơn nhãn hiệu; hoặc
  • Nhãn hiệu đăng ký đã không đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ vào thời điểm đăng ký. Trong trường hợp này thời hiệu thực hiện việc hủy bỏ là 5 năm tính từ thời điểm nhãn hiệu được đăng ký. Đăng ký có thể bị hủy bỏ một phần đối với một hoặc nhiều sản phẩm dịch vụ hoặc nhóm sản phẩm dịch vụ mang nhãn hiệu.

Đăng ký nhãn hiệu bị hủy bỏ sẽ được coi là chưa từng có hiệu lực kể từ ngày đăng ký.

 

https://fapvid.icu