+84(4) 3652 2374

Chuyển giao quyền

contractHợp đồng chuyển giao patent phải được làm bằng văn bản và phải được ký và đóng dấu bởi các bên tham gia hợp đồng.

Hợp đồng chuyển nhượng ít nhất phải bao gồm các nội dung sau:

 • Tên đầy đủ và địa chỉ của các bên tham gia hợp đồng;
 • Căn cứ chuyển nhượng trong đó nêu rõ tất cả các patent, các điểm yêu cầu bảo hộ được chuyển nhượng;
 • Điều khoản thanh toán đặc biệt là giá chuyển giao;
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên.

Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng (lixăng) thường được biết đến dưới ba dạng: hợp đồng sử dụng độc quyền, hợp đồng sử dụng không độc quyền và hợp đồng thứ cấp. Nội dung của hợp đồng sử dụng ít nhất phải bao gồm:

 •  Tên đầy đủ và địa chỉ của các bên tham gia hợp đồng;
 • Căn cứ chuyển giao quyền sử dụng, trong đó nêu rõ tất cả các patent, các điểm yêu cầu bảo hộ được chuyển giao;
 • Dạng hợp đồng (độc quyền, không độc quyền, thứ cấp);
 • Phạm vi chuyển giao, cụ thể là các giới hạn về lãnh thổ và quyền sử dụng;
 • Thời hạn hợp đồng;
 • Điều khoản thanh toán đặc biệt là giá chuyển giao;
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên.

Các hợp đồng chuyển giao patent chỉ có hiệu lực đối với bên thứ ba khi được đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ.