+84(4) 3652 2374

Chi phí

costChi phí để có được patent và duy trì hiệu lực patent rất khác nhau phụ thuộc vào các yếu tố như số điểm độc lập, độ dài của bản mô tả, số đơn ưu tiên xin hưởng quyền ưu tiên và mức độ khó khăn trong việc trả lời các thông báo từ chối của Cục Sở hữu trí tuệ trong quá trình thẩm định đơn. Chi phí có thể được trả theo các giai đoạn khác nhau. Chi phí cho đơn được trả ngay vào lúc nộp đơn bao gồm phí nộp đơn, phí xin hưởng quyền ưu tiên, phí công bố đơn. Phí tra cứu và phí thẩm định nội dung thường được thanh toán khi yêu cầu thẩm định nội dung đơn được nộp. Phí cấp bằng được trả vào thời điểm trước khi văn bằng được cấp bao gồm phí cấp, đăng bạ, công bố văn bằng và phí duy trì hiệu lực văn bằng năm thứ nhất. Ngoài ra, tùy theo mức độ phức tạp của vụ việc, người nộp đơn có thể phải trả một số chi phí phát sinh như phí bổ sung, gia hạn tài liệu, trả lời các thông báo thiếu sót hoặc khiếu nại các thông báo từ chối của Cục Sở hữu trí tuệ. Phí duy trì hiệu lực văn bằng cho các năm tiếp theo sẽ được trả trong vòng 6 tháng trước ngày kỷ niệm ngày cấp bằng mỗi năm.

Chí phí bao gồm lệ phí nhà nước và phí dịch vụ. Thuế giá trị gia tăng được tính là 5{329a0f47737d1d68e12e80ad9f4efa5e2e8aabfde4bf6b5b13de451189601a5d} phí dịch vụ. Những chi phí khác như điện thoại, fax, gửi thư, phôtô, v.v.. được tính dựa trên chi phí thực tế phải trả.