+84(4) 3652 2374

Chi phí đăng ký

costChi phí đăng ký nhãn hiệu rất khác nhau phụ thuộc vào các yếu tố như số lượng nhóm sản phẩm dịch vụ trong đơn, số lượng sản phẩm mỗi nhóm. Ngoài ra, chi phí này cũng phụ thuộc vào số lượng đơn ưu tiên xin hưởng quyền ưu tiên và mức độ phức tạp của vụ việc cụ thể là việc trả lời các thông báo thiếu sót, khiếu nại các thông báo từ chối của Cục Sở hữu trí tuệ trong quá trình thẩm định đơn. Chi phí cho việc đăng ký nhãn hiệu thường được trả vào hai thời điểm nộp đơn và cấp bằng. Chi phí cho đơn bao gồm phí nộp đơn, phí công bố, phí yêu cầu hưởng quyền ưu tiên (nếu có), phí tra cứu và thẩm định nội dung. Chi phí cấp bằng bao gồm phí cấp, đăng bạ và công bố văn bằng bảo hộ và một số chi phí phát sinh liên quan đến việc trả lời thông báo thiếu sót hoặc khiếu nại thông báo từ chối của Cục Sở hữu trí tuệ.

Chí phí bao gồm lệ phí nhà nước và phí dịch vụ. Thuế giá trị gia tăng được tính là 5{329a0f47737d1d68e12e80ad9f4efa5e2e8aabfde4bf6b5b13de451189601a5d} phí dịch vụ. Những chi phí khác như điện thoại, fax, gửi thư, phôtô, v.v.. được tính dựa trên chi phí thực tế phải trả.