+84(4) 3652 2374

Bản mô tả sáng chế

specificationBản mô tả sáng chế là phần quan trọng nhất của đơn sáng chế. Bản mô tả sáng chế thường bao gồm phần mô tả, hình vẽ (nếu có) và yêu cầu bảo hộ. Bản mô tả nên được trình bày theo chiều dọc trên giấy khổ A4, các dòng cách nhau 1,5 dòng chuẩn, các trang được đánh số theo chữ số Ả rập, các lề rộng tối thiểu 2cm. Đơn vị tính phải được thể hiện theo hệ chuẩn mét.

Phần mô tả

Phần mô tả phải bộc lộ sáng chế một cách đầy đủ và rõ ràng để sáng chế có thể được đánh giá và được thực hiện bởi người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực của sáng chế. Phần mô tả cũng nên đưa ra phương án tốt nhất để thực hiện sáng chế.

Phần mô tả gồm các phần sau:

  • Tên sáng chế: chỉ ra đối tượng của sáng chế;
  • Lĩnh vực kỹ thuật: chỉ ra lĩnh vực kỹ thuật của sáng chế;
  • Tình trạng kỹ thuật:  chỉ ra tình trạng kỹ thuật mà người nộp đơn biết, các thông tin trong phần này cũng rất hữu ích cho việc hiểu, tra cứu và thẩm định sáng chế. Tốt hơn nếu trích dẫn các tài liệu phản ánh lĩnh vực kỹ thuật của sáng chế;
  • Bản chất kỹ thuật của sáng chế: phần này nên bộc lộ sáng chế đến mức đủ để hiểu bản chất của sáng chế, nêu ra các ưu điểm của sáng chế so với tình trạng kỹ thuật;
  • Mô tả vắn tắt các hình vẽ (nếu có): mô tả một cách vắn tắt mỗi hình vẽ thể hiện sáng chế;
  • Mô tả chi tiết sáng chế: nêu ra ít nhất một phương án thực hiện sáng chế. Phần này thường được viết dưới dạng các ví dụ. Nếu cần thiết để hiểu sáng chế dễ dàng hơn, có thể đưa ra các số tham chiếu đến hình vẽ.

Yêu cầu bảo hộ

Yêu cầu bảo hộ xác định phạm vi bảo hộ của các đối tượng mà đơn sáng chế đề cập đến. Yêu cầu bảo hộ phải rõ ràng và chính xác và được minh họa đầy đủ bởi phần mô tả. Phần mô tả và hình vẽ có thể được sử dụng để hiểu rõ yêu cầu bảo hộ.

Yêu cầu bảo hộ có thể bao gồm các điểm độc lập và các điểm phụ thuộc và phải được đánh số liên tiếp bằng các chữ số Ả rập. Tốt hơn, nếu yêu cầu bảo hộ được sắp xếp theo trật tự sao cho phạm vi yêu cầu bảo hộ của điểm 1 được viết rộng nhất. Tất cả các điểm phụ thuộc nên được nhóm lại cùng với các điểm mà chúng bị phụ thuộc. Một điểm phụ thuộc sẽ bao gồm tất cả các giới hạn của điểm chúng bị phụ thuộc.

Mỗi điểm phải được trình bày thành một câu và không được chứa các chỉ dẫn liên quan đến Bản mô tả và Hình vẽ ví dụ “như được mô tả ở phần… của bản mô tả” hoặc “như được thể hiện trên hình.. của hình vẽ“.

Hình vẽ

Hình vẽ chỉ được yêu cầu khi chúng cần làm rõ bản chất của sáng chế. Hình vẽ phải được thể hiện bằng đường nét rõ ràng màu đen trên giấy không dòng kẻ. Trên các hình vẽ chỉ được ghi chú các từ rất ngắn gọn khi thực sự cần thiết. Các trang chứa hình vẽ phải được đánh số bắt đầu từ 1. Số trang nên được thể hiện bởi hai chữ số Ả Rập cách nhau bởi một dấu gạch sổ “/”. Số đầu tiên là số trang, còn số thứ hai là tổng số trang.

Tóm tắt

Bản tóm tắt thường chỉ nhằm cung cấp thông tin kỹ thuật, không được dùng để dịch nghĩa yêu cầu bảo hộ. Bản tóm tắt thường là sự thể hiện ngắn gọn phần mô tả và yêu cầu bảo hộ và thường không quá 150 từ.