+84(4) 3652 2374

Bà Phạm Ngọc Mai

Bà Phạm Ngọc Mai

Contacts

pnmai@duongtran.vn

Contact Me

[contact-form-7 id="5593" title="Trang chủ"]

Tiểu sử

Bà Mai chuyên về soạn thảo bản mô tả sáng chế, nộp và theo đuổi đơn sáng chế thuộc các lĩnh vực hóa học, công nghệ sinh học và khoa học vật liệu. Bà cũng tham gia tra cứu tình trạng kỹ thuật và tư vấn khả năng bảo hộ của các sáng chế thuộc lĩnh vực kỹ thuật của bà.

Học vấn

  • Đại học Twente, Hà Lan, Tiến Sỹ, 2005
  • Đại học Khoa học Tự nhiên, Thạc sỹ Hóa học, 1999
  • Viện Đào tạo Quốc tế về Vật liệu (ITIMS), Thạc sỹ Khoa học Vật liệu, 1998
  • Đại học Khoa học Tự nhiên, Cử nhân Hóa học, 1996